Cookies

אנחנו משתמשים ב-cookies על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, להעריך שימוש בתוכן, וכדי לתמוך בשיווק של השירותים שלנו. חשוב לנו להיות גלויים לגמרי לגבי ה-cookies שאנו משתמשים בהן, ולאפשר לך לשלוט בהן בקלות הרבה ביותר.

ה-cookies שלנו מחולקות לחמש קטגוריות אשר מיוצגות על ידי חמישה אזורים. כל אזור יראה סיכום של המידע, וניתן להרחבה עבור קבלת פרטים נוספים.

בנוסף באפשרותך להוריד מסמך שמכיל מידע לגבי כל ה-cookies שאנחנו משתמשים בהן.

cookies הכרחיות - 3 נמצאו

cookiesאלו חשובות לפעילות הבסיסית של האתר, ותומכות בפונקציות חשובות כמו עגלות הקניות והתפעול הטכני של האתר, על מנת לוודא שהאתר מתפקד כמצופה ממנו.

שם ה-cookieתקופת פקיעהמטרהחברה

cookies חוויית שימוש באתר - 0 נמצאו

cookiesאלו משמשות לתמיכה בחוויית המשתמש באתר וכוללות אופציות שנבחרו על ידי המשתמש, עזרי ניווט באתר וכו'. בדרך כלל, מידע אישי מזהה לא נאסף ביחד עם cookies מסוג זה.

ביצוע ו-cookies תפעול - 2 נמצאו

cookiesאלו משמשות לניהול האתר וכוללות סקרי לקוחות, תיעוד של מספר מבקרים וניתוחי רשת אחרים. ניתן לאסוף מידע מזהה חלקי.

שם ה-cookieתקופת פקיעהמטרהחברה

שיווק, cookies למעקב בין-אתרים אנונימי - 4 נמצאו

cookiesאלו משמשות למעקב אחר מבקרים באתרים שלנו. הן יכולות לשמש לבניית פרופיל חיפוש ו\או היסטוריית גלישה עבור כל מבקר. ייתכן איסוף מידע אישי או ייחודי. מידע אנונימי עשוי לעבור לצד שלישי.

שם ה-cookieתקופת פקיעהמטרהחברה